Publications

,

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
  • VIÑAS NOGUERA, Mireia** – CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BÖGI, Eszter – UJHÁZY, Eduard – DUBOVICKÝ, Michal – BELOVIČOVÁ, Kristína. Sex- and age- dependent effect of pre-gestational chronic stress and mirtazapine treatment on neurobehavioral development of Wistar rat offspring. In PLoS ONE, 2022, vol. 17, no. 2, art. no. e0255546. (2021: 3.752 – IF, Q2 – JCR, 0.852 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255546 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: ADMA