Publications

Publications in 2019

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • BÖGI, Eszter – BELOVIČOVÁ, Kristína – CSATLÓSOVÁ, Kristína – MACH, Mojmír – DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé neurobehavioralne dôsledky materskej depresie a liečby venlafaxínom na potomkov potkana = Long-term neurobehavioral consequences of maternal depression and venlafaxie treatment on rat offspring. In Psychiatrie. – Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 36-37. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFG
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – BÖGI, Eszter – ĎURIŠOVÁ, Barbora – LACINOVÁ, Ľubica – JEŽOVÁ, Daniela – DREMENCOV, Eliyahu. Effect of maternal immune activation on the excitability of monoamine neurons in the offspring. In European Neuropsychopharmacology, 2019, vol. 29, suppl. 2, p. S668. ISSN 0924-977X.(ECNP Workshop : For Early Career Scientists in Europe. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AEMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – BELOVIČOVÁ, Kristína – BÖGI, Eszter – DUBOVICKÝ, Michal. Chronický nepredvídateľný stress ako model materskej depresie u dospelých samíc potkana = Chronic unpredictable stress as a model of maternal depression of rat dams. In Psychiatrie. – Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 51. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFG
 • DIEZ, Emiliano – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – PRADO, Natalia – KNEZL, Vladimír – LIPTÁK, Boris – SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – TRIBULOVÁ, Narcisa. Electrical coupling protein connexin-43 is implicated in acute antiarrhythmic effect of melatonin in rat heart exposed to hypokalemia. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXVIII-XXXIX.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • EGAN BEŇOVÁ, Tamara – VICZENCZOVÁ, Csilla – SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – KNEZL, Vladimír – DOSENKO, Viktor – RAUCHOVÁ, H. – ZEMAN, M. – REITER, Russel J. – TRIBULOVÁ, Narcisa. Obesity-associated alterations in cardiac connexin-43 and PKC signaling are attenuated by melatonin and omega-3 fatty acids in female rats. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2019, vol. 454, no. 1-2, p. 191-202. ISSN 0300-8177. Typ: ADCA
 • FERENCZYOVÁ, Kristína – KALOČAYOVÁ, Barbora – KINDERNAY, Lucia – KNEZL, Vladimír – FARKAŠOVÁ, Veronika – BARTEKOVÁ, Monika. Účinok kvercetínu na ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca u potkanov s diabetom 2.typu. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XIII-XIV.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT – Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • HEGER, Vladimír – TYNI, Jonna – HUNYADI, Attila – HORÁKOVÁ, Ľubica – KAKKONEN-LAHTELA, Maija – RILLA-RAHNASTO, Minna. Quercetin based derivatives as sirtuin inhibitors. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2019, vol. 111, p. 1326-1333. ISSN 0753-3322.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula). Typ: ADCA
 • HEGER, Vladimír – VISKUPIČOVÁ, Jana – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – HUNYADI, Attila – HORÁKOVÁ, Ľubica. Effect of polyphenols on pancreatic INS-1E beta cells by modulation of intracellular calcium concentration. In Third WG Meeting CA15135. Book of the abstracts. COST action CA15135.Activities of young investigators within the WG MuTaLig COST Action. – [Paris] : [Université Paris DESCARTES, Faculté de Pharmacie de Paris], 2019, p. 54, poster 27 – WG.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. WG Meeting CA15135). Typ: AFK
 • HLAVÁČ, Matúš – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – HANQUET, Gilles – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – ŠTEFEK, Milan – BOHÁČ, A. Synthesis and biological activity of predicted ALR2 inhibitors. In 26th Young Research Fellows Meeting. – Paris : Faculty of Pharmacy, 2019, p. OC 10.(Young Research Fellows Meeting). Typ: AFG
 • JANČINOVÁ, Viera – DRÁBIKOVÁ, Katarína – KILLINGER, Zdenko – PAŽOUREKOVÁ, Silvia – NOSÁĽ, Radomír – PAYER, Juraj. Novel aspects of the activation of NADPH oxidase in neutrophils of rheumatic patients on biological therapy. In International Immunopharmacology, 2019, vol. 69, p. 368-372. ISSN 1567-5769.(VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • KOVÁČIKOVÁ, Lucia – HLAVÁČ, Matúš – BOHÁČ, A. – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – ŠTEFEK, Milan. Isosteric replacement of sulphur with oxygen in the thioxotriazinoindole-based aldose reductase inhibitors markedly improved inhibition selectivity. In 26th Young Research Fellows Meeting. – Paris : Faculty of Pharmacy, 2019, p. FP18.(Young Research Fellows Meeting). Typ: AFK
 • KUNCÍROVÁ, Viera – SLOVÁK, Lukáš – PONIŠT, Silvester – BAUEROVÁ, Katarína. Improvement of Standard Antirheumatic Therapy by Phytochemicals. In Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases. Second Edition. – Academic Press, Elsevier, 2019, p. 69-93, Chapter 5. ISBN 978-0-12-813820-5.(APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV-0052-10 : Molekulárne princípy ovplyvnenia aktivity a apoptózy fagocytov. Príspevok k novej stratégii farmakologickej modulácie zápalových procesov. APVV-0315-07 : Celulárne a molekulárne aspekty farmakologickej regulácie prozápalovej aktivity neutrofilov. SAV-CNR : Fytochemikálie zlepšujúce terapiu reumatoidnej artritídy: od predklinických štúdií ku klinickým aplikáciám. VEGA č. 2/0045/11 : Štúdium kombinácie imunosupresívnej liečby a ovplyvnenia redoxnej rovnováhy organizmu na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy. VEGA č. 2/0044/15 : Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu reumatoidnej artritídy). Typ: ABC
 • KURA, Branislav – BAGCHI, A. K. – SINGAL, Pawan – BARANČÍK, Miroslav – LE BARON, Tyler W. – VALACHOVÁ, Katarína – ŠOLTÉS, Ladislav – SLEZÁK, Ján. Molecular hydrogen: potential in mitigating oxidative-stress-induced radiation injury. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, vol. 97, no. 4, p. 287-292. ISSN 0008-4212.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi – patofyziológia a prevencia. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie). Typ: ADCA
 • LIPTÁK, Boris – KNEZL, Vladimír – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Anti-arrhythmic and cardio-protective effects of atorvastatin and a potent pyridoindole derivative on isolated hearts from rats with metabolic syndrome. In Bratislava Medical Journal, 2019, vol. 120, no. 3, p. 200-206. ISSN 0006-9248.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby). Typ: ADNA
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna – RAČKOVÁ, Lucia – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – BALLEKOVÁ, Jana – MÁJEK, Pavol – ŠTEFEK, Milan. Pyridoindole compounds with multi-target effects. In Third WG Meeting CA15135. Book of the abstracts. COST action CA15135.Activities of young investigators within the WG MuTaLig COST Action. – [Paris] : [Université Paris DESCARTES, Faculté de Pharmacie de Paris], 2019, p. 23, short communication 15.(COST Action CA15135 : MuTaLig – Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. WG Meeting CA15135). Typ: AFG
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka – TYUKOS KAPRINAY, Barbara – SASVARIOVÁ, M. – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – STANKOVIČOVÁ, Tatiana – SOTNÍKOVÁ, Ružena – KNEZL, Vladimír – BEZEK, Štefan – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Is developement of metabolic syndrome stronger conditioned by type or length of unhealthy diet? In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXVII.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • OSACKÁ, Jana – KOPRDOVÁ, Romana – PEČEŇÁK, Ján – KISS, Alexander. Effect of olanzapine, amisulpride, quetiapine, and aripiprazole on c-Fos expression in the rat forebrain structure: an outcome of mild stress preconditioning. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXX.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • PAULOVIČOVÁ, Lucia – PAULOVIČOVÁ, Ema – FARKAŠ, Pavol – ČÍŽOVÁ, Alžbeta – BYSTRICKÝ, Peter – JANČINOVÁ, Viera – TURÁNEK, J. – PERICOLINI, Eva – GABRIELLI, Elena – VECCHIARELLI, Anna – HRUBIŠKO, M. Bioimmunological activities of Candida glabrata cellular mannan. In FEMS Yeast Research, 2019, vol. 19, no. 2, foz009. ISSN 1567-1356.(VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam). Typ: ADCA
 • RAČKOVÁ, Lucia. Flavonoidy, prírodné látky s mimoriadnymi účinkami: Výskumníčka prezradila, čo všetko dokážu. In webový portál Topky.sk, 2019, 4.2, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1001047/1766949/Flavonoidy–prirodne-latky-s-mimoriadnymi-ucinkami–Vyskumnicka-prezradila–co-vsetko-dokazu>. Typ: GHG
 • REGEŠ, Michal – BAČIAK, Ladislav – LUPTÁKOVÁ, Dominika – KAPOOR, Sonam – JURÁNEK, Ivo. Overview of perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXI-XXXII.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • SÝKORA, Matúš – KAMOCSAIOVÁ, Lucia – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – FRIMMEL, Karel – UJHÁZY, Eduard – MACH, Mojmír – BARANČÍK, Miroslav – TRIBULOVÁ, Narcisa – SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Alterations in myocardial connexin-43 and MMP-2 signaling in response to pregnancy and oxygen deprivation of Wistar rats: A pilot study. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, doi: 10.1139/cjpp-2018-0740. [Epub ahead of print]. ISSN 0008-4212.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období – porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – SÝKORA, Matúš – KAMOCSAIOVÁ, Lucia – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – FRIMMEL, Karel – UJHÁZY, Eduard – MACH, Mojmír – BARANČÍK, Miroslav – TRIBULOVÁ, Narcisa. Vplyv kyslíkovej deprivácie na intercelulárnu a extracelulárnu komunikáciu v srdci potkanov počas gravidity. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXVII.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období – porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • ŠUTOVSKÁ, Jana – MOLČAN, L. – MACH, Mojmír – ZEMAN, M. Vplyv tlmeného osvetlenia počas noci na kardiovaskulárny systém potkanov prenatálne vystavených hypoxii. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXIV-XXXV.(Fyziologické dny). Typ: AFK
 • VALACHOVÁ, Katarína – TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud – VEVERKA, Miroslav – ŠOLTÉS, Ladislav. Preparation of Two Quercetin Derivatives and Evaluation of Their Antioxidative Activity. In Engineering Technology and Industrial Chemistry with Applications : Innovations in Physical Chemistry: Monograph Series. – Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 2019, p. 189-208, Chapter 10. ISBN 978-1-77188-637-6.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína – TOPOĽSKÁ, Dominika – NAGY, Milan – JURÁNEK, Ivo – ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidative Activity of Azadirachta indica, Ocimum Tenuiflorum, and Withania Somnifera. In Physical Chemistry for Chemists and Chemical Engineers: Multidisciplinary Research Perspectives.Innovations in Physical Chemistry: Monography Series. – Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 2019, p. 75-93, Chapter 4. ISBN 978-1-77188-655-0.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína – MACH, Mojmír – DUBOVICKÝ, Michal – ŠOLTÉS, Ladislav. The importance of ergothioneine synthesis in ancient time by organisms living in oxygen free atmosphere. In Medical Hypotheses, 2019, vol. 123, p. 72-73. ISSN 0306-9877.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií). Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína – JURÁNEK, Ivo – RAPTA, Peter – VALENT, Ivan – ŠOLTÉS, Ladislav. On infusion of high-dose ascorbate in treating cancer: Is it time for N-acetylcysteine pretreatment to enhance susceptibility and to lower side effects? In Medical Hypotheses, 2019, vol. 122, p. 8-9. ISSN 0306-9877.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA