Publications

Publications in 2021

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • BALLÓOVÁ, Alexandra – KOPRDOVÁ, Romana – MACH, Mojmír. Behaviorálne dôsledky opakovaného podávania pyridoindolového derivátu SMe1EC2M3 v animálnom modeli mierneho chronického stresu. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. – Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2135. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2135 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • BALLÓOVÁ, Alexandra – CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BÖGI, Eszter – DUBOVICKÝ, Michal. Behavioral Consequences of Maternal Depression and Antidepressant Treatment of Rats during Perinatal Period. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 8. ISBN 978-80-89991-06-8. (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • BALLÓOVÁ, Alexandra – CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BÖGI, Eszter – KALOČAYOVÁ, Barbora – MACH, Mojmír – DUBOVICKÝ, Michal. Krátkodobé neurobehaviorálne dôsledky liečby bupropiónom v perinatálnom období potomstva potkanov = Short term neurobehavioral consequences of bupropion treatment of rat offspirng during perinatal period. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 27. ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. Organizátori: Jakub Benko, Kristina Csatlosova, Dominika Michalikova, Michaela Piesova, Matus Sykora. Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021. 20 p. Dostupné na internete: <www.uef.sav.sk/>. ISBN 978-80-89991-06-8 (Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: GHG
 • BOĎO, Pavol – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠTEFEK, Milan. Preclinical evaluation of the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat: relationship of Ki vs IC50 by Cheng-Prusoff equations = Predklinické hodnotenie nového inhibítora aldózareduktázy, cemtirestatu: vzťah Ki vs IC50 pomocou Cheng-Prusoffových rovníc. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. – Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2168. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2168 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • BOĎO, Pavol – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠTEFEK, Milan – BOHÁČ, A. Novel Aldose Reductase Inhibitors Based on Triazinoindole Scaffold: Synthetic Chemistry and Acid-Base Properties. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 10. ISBN 978-80-89991-06-8. (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • CSEKES, Erika – RAČKOVÁ, Lucia. Optimalizácia bunkového modelu predčasnej senescencie indukovanej oxidačným stresom ako nástroja na hodnotenie prírodných zlúčenín. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. – Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2234. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2234 (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 1/0284/20 : Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • BRUCKNEROVÁ, Jana – BABALA, Jozef – UJHÁZY, Eduard – MACH, Mojmír – JURÁNEK, Ivo – BRUCKNEROVÁ, Ingrid**. Rare Causes of Respiratory Insufficiency in Newborns. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S637-S647. (2019: 1.655 – IF, Q4 – JCR, 0.651 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934613 (Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: ADCA
 • BUBALO, Natalia – KEJLOVÁ, Kristína – SZABÓ, Györgyi – NEUHAUS, W. – KANĎÁROVÁ, Helena. The Principles of 3rs in the Middle and East Eu – What we have learned and what was achieved? : Round table discussion. In RegToxInVitro – Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 – 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. – Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 25-26. ISBN 978-80-89738-24-3. (RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – BÖGI, Eszter – ĎURIŠOVÁ, Barbora – GRINCHII, Daniil – PALIOKHA, Ruslan – MORAVČÍKOVÁ, Lucia – LACINOVÁ, Ľubica – JEŽOVÁ, Daniela – DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Typ: ADCA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – VIÑAS NOGUERA, Mireia – BELOVIČOVÁ, Kristína – DUBOVICKÝ, Michal – BÖGI, Eszter. Účinky perinatálneho podávania bupropiónu na vývin potomstva potkanov od pôrodu až do dospelosti = Effects of perinatal bupropion administration on the rat offspring development from birth to adulthood. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 27. ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • DOVINOVÁ, Ima** – KVANDOVÁ, Miroslava – BALIŠ, Peter – GREŠOVÁ, Linda – MAJZÚNOVÁ, Miroslava – HORÁKOVÁ, Ľubica – CHAN JULIE, Y.H. – BARANČÍK, Miroslav. The role of Nrf2 and PPARγ in the improvement of oxidative stress in hypertension and cardiovascular diseases. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S541-S553. (2019: 1.655 – IF, Q4 – JCR, 0.651 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934612 (APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii) Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] ROSA, A.C. – CORSI, D. – CAVI, N. – BRUNI, N. – DOSIO, F. Superoxide Dismutase Administration: A Review of Proposed Human Uses. In MOLECULES. eISSN: 1420-3049, 2021, vol. 26, no. 7., Registrované v: WOS

 • ELMAZOGLU, Zübeyir – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠTEFEK, Milan – CEYLAN-ISIK, Asli F. – ASCHNER, Michael – RANGEL-LÓPEZ, Edgar – SANTAMARIA, Abel** – KARASU, Çimen**. Protective Effects of Novel Substituted Triazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase and Epalrestat in Neuron‑like PC12 Cells and BV2 Rodent Microglial Cells Exposed to Toxic Models of Oxidative Stress: Comparison with the Pyridoindole Antioxidant Stobadine. In Neurotoxicity Research, 2021, vol. 39, no. 3, p. 588-597. ISSN 1029-8428. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12640-021-00349-7 (SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity) Typ: ADMA
 • ELMAZOGLU, Zübeyir – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – SANTAMARIA, Abel – ŠTEFEK, Milan – KARASU, Çimen**. Combatting Nitrosative Stress and Inflammation with Novel Substituted Triazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase in PC12 Cells Exposed to 6-Hydroxydopamine Plus High Glucose. In Neurotoxicity Research, 2021, vol. 39, no. 2, p. 210-226. ISSN 1029-8428. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12640-020-00305-x (SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity) Typ: ADMA
 • HASSAN, Mohamed A.** – TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud** – VALACHOVÁ, Katarína – OMER, Ahmed Mohamed – EL-SHAFEEY, Muhammad E.A. – MOHY-ELDIN, Mohamed Samir – ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidant and antibacterial polyelectrolyte wound dressing based on chitosan/ hyaluronan/phosphatidylcholine dihydroquercetin. In International Journal of Biological Macromolecules, 2021, vol. 166, p. 18-31. (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.11.119 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA

  Citations:
  [1.2] SHAFIQUE, Maryam – SOHAIL, Muhammad – MINHAS, Muhammad Usman – KHALIQ, Touba – KOUSAR, Mubeen – KHAN, Shahzeb – HUSSAIN, Zahid – MAHMOOD, Arshad – ABBASI, Mudassir – AZIZ, Heather C. – SHAH, Syed Ahmed. Bio-functional hydrogel membranes loaded with chitosan nanoparticles for accelerated wound healing. In International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 01418130, 2021-02-15, 170, pp. 207-221., Registrované v: SCOPUS

 • HLAVÁČ, Matúš** – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ADDOVÁ, Gabriela – HANQUET, Gilles – ŠTEFEK, Milan – BOHÁČ, A. Novel substituted N-benzyl(oxotriazinoindole) inhibitors of aldose reductase exploiting ALR2 unoccupied interactive pocket. In Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2021, vol. 29, art. no. 115885. ISSN 0968-0896. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bmc.2020.115885 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. COST Action CA15135 : MuTaLig – Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv) Typ: ADCA
 • CHRASTINA, Martin – PONIŠT, Silvester – BAUEROVÁ, Katarína – TCHORBANOV, Andrey. Administration of Crocus Sativus Extract in Monotheraphy and in Combination with Metotrexate Improved the Clinical Manifestation of Adujvant Arthritis in Rats. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 15. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. MAD Bulharsko-Slovensko : Anti-inflammatory effect of astaxanthin, sulforaphane and Crocus sativus extract evaluated in two rodent models of age related diseases. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • JANOUŠEK, Stanislav – VLKOVÁ, Alena** – JÍROVÁ, Gabriela – KEJLOVÁ, Kristína – KRSEK, Daniel – JÍROVÁ, Dagmar – KANĎÁROVÁ, Helena – WITTLINGEROVÁ, Zdenka – HEINONEN, Tuula – MANNERSTROM, Marika – MALÝ, Marek. Qualitative and Quantitative Analysis of Certain Aspects of the Cytotoxic and Genotoxic Hazard of Hospital Wastewaters by Using a Range of In Vitro Assays. In ATLA-Alternatives to Laboratory Animals : Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments, 2021, vol. 49, no. 1-2, p. 33-48. ISSN 0261-1929. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929211004956 Typ: ADCA
 • KANĎÁROVÁ, Helena** – HAYDEN, Patrick J. Standardised Reconstructed Skin Models in Toxicology and Pharmacology: State of the Art and Future Development. In Handbook of Experimental Pharmacology. – Springer Nature, 2021, 2021, vol. 265, p. 57-71. ISSN 0171-2004. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/164_2020_417 Typ: ADMB
 • KANĎÁROVÁ, Helena – MILEC, Lucia. Implementation of Alternative Methods and Principles of 3rs into the Science and Education in Slovakia. In RegToxInVitro – Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 – 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. – Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 22-23. ISBN 978-80-89738-24-3. (RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • KANĎÁROVÁ, Helena – RAABE, Hans – HILBERER, Allison – CHOKSI, Neepa – ALLEN, David. Retrospective review on in vitro phototoxicity data generated in 3D skin models to support the development of new OECD Test Guideline. In The Toxicologist : supplement to Toxicological Sciences. – The Society of Toxicology (SOT), Oxford University Press, 2021, vol. 180, suppl. S1, abstract 2350. ISBN 1096-6080. (SOT Annual Meeting and ToxExpo) Typ: AFK
 • KAPOOR, Sonam – NEMČOVIČ, Marek – PAKANOVÁ, Zuzana – RAČKOVÁ, Lucia – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. Glycoprofiling in rats as a possible tool to model different pharmacological approaches. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 634-639. ISBN 978-80-223-5132-4. (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
 • KAPOOR, Sonam – NEMČOVIČ, Marek – PAKANOVÁ, Zuzana – RAČKOVÁ, Lucia – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. The assessment of N-glycans glycoprofiles derived from blood serum of different rat strains. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. – Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2185. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2185 (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam – NEMČOVIČ, Marek – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – OTAHAL, Jakub. The Effect of Pilocarpine in the Status Epilepticus of Immature Rats. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 16. ISBN 978-80-89991-06-8. (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam – KALA, David – SVOBODA, Jan – JURÁNEK, Ivo – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – OTAHAL, Jakub. Beneficial role of Sulforafane in perinatal hypoxic ischemic insult. In NEURONUS 2020 IBRO Neuroscience forum. December 8-11, 2020, Poland, online : abstract book. – Jagellonian University : Neuronus IBRO Neuroscience, 2021, p. 36. (Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. NEURONUS 2020. IBRO NEUROSCIENCE FORUM : international scientific conference) Typ: GII
 • KISSOVÁ, Lea – MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Mechanizmus aktivácie vápnikovej pumpy SERCA látkou CDN1163 – hypotéza a teoretická predikcia. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. – Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2187. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2187 (APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • KISSOVÁ, Lea – MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Activation Mechanism of Calcium Pump Serca by Substance Cdn1163 – Hypothesis and Theoretical Prediction. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 17. ISBN 978-80-89991-06-8. (APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • KOPRDOVÁ, Romana – KISS, Alexander – TILLINGER, Andrej – MACH, Mojmír – OSACKÁ, Jana. Podávanie aripirazolu a haloperidolu neovplyvnilo expresiu CRH a CRHR1 u potkanov podrobených miernemu chronickému stresu = Aripiprazole and haloperidol administration did not affect CRH and CRHR1 expression in rats subjected to chronic mild stress. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 31. ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: AFK
 • KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – BOHÁČ, A. – KARASU, Çimen – ŠTEFEK, Milan**. Development of Novel Indole-Based Bifunctional Aldose Reductase Inhibitors/Antioxidants as Promising Drugs for the Treatment of Diabetic Complications. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 10, art. no. 2867. ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26102867 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii) Typ: ADCA
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. N-linked glycosylation and its potential within different rat strain´s pharmacology basic research : lecture. In Journal of Clinical & Medical Genomics : open access, 2021, vol. 9, p. 24-25. ISSN 2472-128X. Dostupné na internete: https://www.hilarispublisher.com/conference-abstracts-files/nlinked-glycosylation-and-its-potential-within-different-rat-strains-pharmacology-basic-research.pdf (World GLYCOBIOLOGY CONGRESS and International Conference on GENOMICS AND MOLECULAR BIOLOGY : webinar. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch) Typ: AFG
 • LETAŠIOVÁ, Silvia – KANĎÁROVÁ, Helena – ADRIAENS, E. – VERSTRAELEN, S. – VAN ROMPAY, A.N. Assessement of Eye Irritating Potential of 59 Chemicals Using Epiocular™ Time-To-Toxicity Protocols. In RegToxInVitro – Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 – 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. – Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 33-34. ISBN 978-80-89738-24-3. (RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • MARÔNEK, Milan – NOVÁK, Igor – MICHALEC, Ivan – MATYAŠOVSKÝ, Ján – JURKOVIČ, Peter – VALACHOVÁ, Katarína – ŠOLTÉS, Ladislav. Analysis of fumes arising during fabrication of hybrid adhesive-laser joints. In Chemistry and chemical Engineering for Sustainable Development: Best Practices and Research Directions. – Apple Academic Press, 2021, chapter. 11, [23] P. ISBN 978-1-771888-70-7. Typ: ABC
 • BELOVIČOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – VIÑAS NOGUERA, Mireia – DUBOVICKÝ, Michal – BÖGI, Eszter**. Long-term effects of pre-gestational stress and perinatal venlafaxine treatment on neurobehavioral development of female offspring. In Behavioural Brain Research, 2021, vol. 398, art. no. 112944. ISSN 0166-4328. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbr.2020.112944 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka** – TYUKOS KAPRINAY, Barbara – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – SASVARIOVÁ, M. – KŘENEK, Peter – BABIAK, E. – FRIMMEL, Karel – BITTNER FIALOVÁ, Silvia – STANKOVIČOVÁ, Tatiana – SOTNÍKOVÁ, Ružena – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Impact of improving eating habits and rosmarinic acid supplementation on rat vascular and neuronal system in the metabolic syndrome model. In British Journal of Nutrition, 2021, vol. 125, no. 7, p. 757-767. ISSN 0007-1145. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S000711452000327X (VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • OMELKA, R.** – MARTINIAKOVÁ, Monika – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – PAYER, Juraj – OPPENBERGEROVÁ, Ingrid – KOVÁČOVÁ, Veronika – BÁBIKOVÁ, Martina – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. The effects of eggshell calcium (Biomin H®) and its combinations with alfacalcidol (1α‐hydroxyvitamin D3) and menaquinone‐7 (vitamin K2) on ovariectomy‐induced bone loss in a rat model of osteoporosis. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2021, vol. 105, no. 2, p. 336-344. ISSN 0931-2439. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jpn.13458 Typ: ADCA
 • PIEŠOVÁ, Michaela – KOPRDOVÁ, Romana – UJHÁZY, Eduard – KRŠKOVÁ, Lucia – OLEXOVÁ, Lucia – MOROVÁ, Martina – SENKO, Tomáš – MACH, Mojmír**. Impact of Prenatal Hypoxia on the Development and Behavior of the Rat Offspring. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S649-S659. (2019: 1.655 – IF, Q4 – JCR, 0.651 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934614 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. SAS Programme for PhD students 2019 – grant APP0054 : Vplyv prenatálnej hypoxie na vývin jedinca a možnosti terapie jej dlhodobých dôsledkov. H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics) Typ: ADCA
 • PIEŠOVÁ, Michaela – KOPRDOVÁ, Romana – HADOVÁ, K. – KŘENEK, Peter – MACH, Mojmír. Vplyv prenatálnej hypoxie na glutamátový a cholinergný systém v mozgu adolescentných potkanov = The impact of prenatal hypoxia on glutaminergic and cholinergic system in the brain of adolescent rats. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 33. ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: AFK
 • PÔBIŠ, Peter – KANĎÁROVÁ, Helena. Development of an in Vitro Protocol for the Assessment of Photo-Irritation Using 3d Reconstructed Human Cornea-Like Tissue Models. In RegToxInVitro – Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 – 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. – Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 36-37. ISBN 978-80-89738-24-3. (Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok – fokus na ústnu dutinu. APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • PRUŽINSKÁ, Katarína – PONIŠT, Silvester – BAUEROVÁ, Katarína. Combination Therapy of Methotrexate and Carnosic Acid in Rats with Adjuvant Arthritis. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 19. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • RAČKOVÁ, Lucia** – MACH, Mojmír – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. An update in toxicology of ageing. In Environmental Toxicology and Pharmacology, 2021, vol. 84, art. no. 103611. ISSN 1382-6689. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.etap.2021.103611 (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Vega č. 1/0284/20 : Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie. Vega č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu) Typ: ADCA
 • RUCKI, Marián** – KEJLOVÁ, Kristína – VLKOVÁ, Alena – JÍROVÁ, Dagmar – DVOŘÁKOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Lada – KANĎÁROVÁ, Helena – LETAŠIOVÁ, Silvia – KOLÁŘOVÁ, Hana – MANNERSTROM, Marika – HEINONEN, Tuula. Evaluation of toxicity profiles of rare earth elements salts (lanthanides). In Journal of Rare Earths, 2021, vol. 39, no. 2, p. 225-232. ISSN 1002-0721. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jre.2020.02.011 Typ: ADMA

  Citations:
  [1.2] GU, Yang Guang – GAO, Yan Peng – HUANG, Hong Hui – WU, Feng Xia. First attempt to assess ecotoxicological risk of fifteen rare earth elements and their mixtures in sediments with diffusive gradients in thin films. In WATER RESEARCH. ISSN 0043-1354, 2020, vol. 185, art. no. 116254., Registrované v: SCOPUS

 • SPIELMANN, Horst** – KANĎÁROVÁ, Helena. Integration of Advanced Technologies into Regulatory Toxicology. In Regulatory Toxicology. 2nd edition. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2021, 14 p. ISBN 978-3-030-57498-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-642-36206-4_34-2 Typ: AECA
 • SPIELMANN, Horst** – KANĎÁROVÁ, Helena. International Regulation of Toxicological Test Procedures. In Regulatory Toxicology. 2nd edition. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2021, 10 p. ISBN 978-3-030-57498-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-642-36206-4_41-2 Typ: AECA
 • SVOBODOVÁ, Lada** – RUCKI, Marián – VLKOVÁ, Alena – KEJLOVÁ, Kristína – JÍROVÁ, Dagmar – DVOŘÁKOVÁ, Markéta – KOLÁŘOVÁ, Hana – KANĎÁROVÁ, Helena – PÔBIŠ, Peter – HEINONEN, Tuula – MALÝ, Marek. Sensitization potential of medical devices detected by in vitro and in vivo methods. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2021 [Online ahead of print]. ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2008142 Typ: ADMA
 • SVOBODOVÁ, Lada – RUCKI, Marián – VLKOVÁ, Alena – KEJLOVÁ, Kristína – JÍROVÁ, Dagmar – DVOŘÁKOVÁ, Markéta – KOLÁŘOVÁ, Hana – MALÝ, Marek – HEINONEN, Tuula – KANĎÁROVÁ, Helena. Sensitization Potential of Medical Devices Detected by in Vitro and in Vivo Methods. In RegToxInVitro – Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 – 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. – Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 39-40. ISBN 978-80-89738-24-3. (RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • ŠPAGLOVÁ, Miroslava** – ČUCHOROVÁ, Mária – ČIERNA, Martina – PONIŠT, Silvester – BAUEROVÁ, Katarína. Microemulsions as Solubilizers and Penetration Enhancers for Minoxidil Release from Gels. In Gels : open access journal, 2021, vol. 7, no. 1, art. no. 26. (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2310-2861. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/gels7010026 (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCB
 • ŠTEFÁNIK, Peter** – VANKOVÁ, Viktória – OLEXOVÁ, Lucia – DZIRBÍKOVÁ, Z. – PIEŠOVÁ, Michaela – KOPRDOVÁ, Romana – MACH, Mojmír. The Long-Term Sex-Specific Effects of Sub Chronic Prenatal Asphyxia on miR-15b-5p and miR-124-3p Levels in Limbic System of Rats and Possible Connection with Regulation of GABA-ergic System. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2021, vol. 63, no. 1, p. 36-48. ISSN 1337-933X. (VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti) Typ: ADNB
 • ŠUTOVSKA, Hana – MOLČAN, L.** – KOPRDOVÁ, Romana – PIEŠOVÁ, Michaela – MACH, Mojmír – ZEMAN, Michal. Prenatal hypoxia increases blood pressure in male rat offspring and affects their response to artificial light at night. In Journal of Developmental Origins of Health and Disease, [Epub 2020 Oct 28]. ISSN 2040-1744. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S2040174420000963 (APVV-17-0178 : Dôsledky disrupcie cirkadiánneho systému umelým svetlom v noci na fyziologické a behaviorálne procesy. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: ADMA
 • TSIKLAURI, Lia – ŠVÍK, Karol – CHRASTINA, Martin – PONIŠT, Silvester – DRÁFI, František – SLOVÁK, Lukáš – ALANIA, Mery – KEMERTELIDZE, Ether – BAUEROVÁ, Katarína**. Bioflavonoid Robinin from Astragalus falcatus Lam. Mildly Improves the Effect of Metothrexate in Rats with Adjuvant Arthritis. In Nutrients, 2021, vol. 13, no. 4, art. no. 1268. ISSN 2072-6643. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nu13041268 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADMA
 • VALACHOVÁ, Katarína** – RYCHLÝ, Jozef – JANIGOVÁ, Ivica – CSOMOROVÁ, Katarína – JURÁNEK, Ivo – ŠOLTÉS, Ladislav. Bucillamine as An Efficient H Atom Donor Protects High-Molar-Mass Hyaluronan from Oxidative Degradation by Effective Scavenging of Free Radicals. In Current Advances in Chemistry and Biochemistry Vol. 7. – Hooghly, West Bengal, India : B P International, 2021, chapter 7, P. 123-138. ISBN 978-93-91215-56-9. Dostupné na: https://doi.org/10.9734/bpi/cacb/v7/8242D (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** – RAPTA, Peter – BATINIC-HABERLE, Ines – ŠOLTÉS, Ladislav. Manganese Porphyrins as Pro-Oxidants in High-Molar-Mass Hyaluronan Oxidative Degradation : chapter 12. In Green Chemistry and Green Engineering : Processing, Technologies, Properties, and Applications. – Palm Bay : CRC Press-Taylor & Francis Group, Apple Academic Press, 2021, p. 223-241. ISBN 978-1-77188-900-1. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0053 : Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandmi) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** – ŠUŠANÍKOVÁ, Ivana – TOPOĽSKÁ, Dominika – BÖGI, Eszter – ŠOLTÉS, Ladislav. Effects of N-Acetylcysteine, Glutathione, and Glutathione Disulfide on NIH 3T3, VH10 And MCF-7 Cells Exposed to Ascorbate and Cu(II) Ions : chapter 4. In Green Chemistry and Sustainable Technology : Biological, Pharmaceutical, and Macromolecular Systems. – Burlington, Ontario : CRC Press-Taylor & Francis Group, Apple Academic Press, 2021, p. 77-93. ISBN 978-1-77188-862-2. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** – ŠOLTÉS, Ladislav. Versatile Use of Chitosan and Hyaluronan in Medicine. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 4, art. no. 1195. ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26041195 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína** – ŠOLTÉS, Ladislav. Self-Associating Polymers Chitosan and Hyaluronan for Constructing Composite Membranes as Skin-Wound Dressings Carrying Therapeutics. In Molecules, 2010, vol. 26, no. 9, art. no. 2535. (2009: 1.738 – IF, Q3 – JCR, 0.528 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2010 – Current Contents). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26092535 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína – ŠVÍK, Karol – BIRÓ, Csaba – JURČÍK, Rastislav – ONDRUŠKA, Ľubomír – ŠOLTÉS, Ladislav. Impact of Ergothioneine, Hercynine, and Histidine on Oxidative Degradation of Hyaluronan and Wound Healing. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, no. 1, art. no. 95. ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13010095 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] CASTRO, K.C. – CAMPOS, M.G.N. – MEI, L.H.I. Hyaluronic acid electrospinning: Challenges, applications in wound dressings and new perspectives. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, 2021, vol. 173, p. 251-266., Registrované v: WOS

  [1.1] SUN, L.Y. – CHAI, K.G. – ZHOU, L.Q. – LIAO, D.K. – JI, H.B. One-pot fabrication of lignin-based aromatic porous polymers for efficient removal of bisphenol AF from water. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, 2021, vol. 175, p. 396-405., Registrované v: WOS

 • VIÑAS NOGUERA, Mireia – BELOVIČOVÁ, Kristína – CSATLÓSOVÁ, Kristína – DUBOVICKÝ, Michal. Effects of Pre-Gestational Stress and Antidepressant Mirtazapine Treatment on Neurobehavioral Development of Rat Offspring. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 20. ISBN 978-80-89991-06-8. (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH