EU Funding Programmes

ITMS kód 26240220005: Transfer poznatkov a technológií z výskumu a vývoja v toxikológii na hodnotenie environmentálneho a zdravotného rizika

Ciel: Projekt naplna globálny ciel OP VaV pomocou modernizácie laboratórnej a technologickej infraštruktúry, cím dôjde k inovácii výskumných a vývojových procesov, ktoré priamo ovplyvnia hospodársku prax a pedagogický proces. Nové informácie a poznatky z výskumných a vývojových procesov priamo zvýšia záujem súcasných vedeckých pracovníkov a študentov o další výskum a vývoj v danej problematike. Aplikáciou nových poznatkov výskumu a vývoja do praxe sa zvýši úroven konkurencieschopnosti ekonomiky a vytvoria sa nové pracovné miesta. Celkovo sa tak prispeje k zníženiu regionálnych disparít a zvýšeniu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Trvanie projektu: 01.01.2010 – 30.06.2012

****************

ITMS kód 26240220040: Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liecbu civilizacných ochorení

Ciel: Stanovit biologickú úcinnost vybraných prírodných látok na modelových patofyziologických enzýmoch, subcelulárnych systémoch, izozlovaných živocíšnych bunkách, tkanivách, orgánoch, ale aj na laboratórnych zvieratách za úlom zistenia ich možných terapeutických efektov.

ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ, KTORÉ VZNIKLI NA ZÁKLADE PROJEKTU

Trvanie projektu: 01.06.2010 – 31.05.2013

****************

ITMS kód 26240120031: Centrum excelentnosti pre glykomiku

Ciel: Výskumu abnormálnej glykozylácie proteínov vo vztahu k symptomatike ludských ochorení sa dnes venuje vo svete znacná pozornost. Táto oblast výskumu orientovaného na biosyntézu a biologické funkcie biomakromolekúl je na Slovensku limitovaná materiálovo-metodickým vybavením v oblasti separácie a urcovania štruktúry látok, ako aj absenciou zodpovedajúceho prístupu k informacným technológiám. Cielom projektu je vytvorit Centrum excelencie pre glykomiku (CEG) s technicko-metodickým vybavením umožnujúcim skúmat biologické funkcie glykoproteínov v živých systémov. Získané poznatky sa budú môct uplatnit v klinickej medicíne a farmakológií. Potenciál nových glyko-markerov a vývoj novej generácie glyko-terapeutík môžu prispiet k liecbe niektorých závažných dedicných a civilizacných ochorení.

Trvanie projektu: 01.10.2010 – 31.10.2013