XI th. Minicoference of PhD. students of the Centre of Experimental Medicine

Dear colleagues!
On behalf of the organizing committee, we are pleased to welcome you to the XIth Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences. This conference is organized by fourth-year’s PhD. students.

(more…)

Innovation and Technology Transfer in Central and Southeast Europe

On 19 May 2022, our Director, Dr. Mojmir Mach and Dr. Helena Kandarova, ERT (senior scientists at #CEMSAS) attended a workshop on Innovation and Technology Transfer in Central and Southeast Europe organised by the Competence Centre on Technology Transfer of the European Commission‘s Science and Knowledge service, Joint Research Centre (#JRC).

(more…)

ONTOX: K BEZPEČNÉMU A ÚČINNÉMU HODNOTENIU RIZÍK CHEMICKÝCH LÁTOK BEZ TESTOVANIA NA ZVIERATÁCH / ONTOX: TOWARDS SAFER AND EFFECTIVE RISK ASSESSMENT OF CHEMICALS WITHOUT ANIMAL TESTING

Horizon 2020 ONTOX project annual meeting (3-4 May 2022, Brussels-Belgium) summarized the first-year work since its launch on 1 May 2021. The project coordinator and scientific advisory board conveyed satisfaction with the initial results, which will serve as a solid basis for establishing new approach methodologies for testing chemicals. Centre of Experimental Medicine SAS is part of the ONTOX on behalf of the Slovak Republic.

V dňoch 3 a 4. mája sa v Bruseli uskutočnilo výročné stretnutie projektu ONTOX, financovaného zo schémy Horizont 2020. Stretnutie sa konalo za účelom rekapitulácie činností prvého roku a dosiahnutých výsledkov od spustenia projektu (1. máj 2021). Koordinátor projektu, ako aj vedecký poradný výbor, vyjadrili spokojnosť s prvotnými výsledkami. Tie budú slúžiť ako pevný základ pre stanovenie stratégií na vytvorenie nových prístupov k testovaniu chemických látok bez použitia pokusných zvierat (tzv. NAMs). Slovenskú republiku reprezentuje v projekte  Centrum experimentálnej medicíny, v. v. i. SAV.

Bilaterálna spolupráca / Bilateral cooperation

Dňa 6.5.2022 sa predstavitelia ÚEFT CEM SAS RNDr. Mojmír Mach, PhD. a Dr. Helena Kanďárová, ERT,  zúčastnili na stretnutí organizovanom Ministerstvom obrany SR za účelom nadviazania bilaterálnych spoluprác v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania medzi akademickými partnermi a MO.   

On 6.5.2022, representatives of ÚEFT CEM SAS RNDr. Mojmir Mach, PhD. and Dr. Helena Kanďárová, ERT, participated in a meeting organized by the Ministry of Defense of the Slovak Republic in order to establish bilateral cooperation in the field of research, development and education between academic partners and the Ministry of Defense.

12th Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2022

 

Pozvánka na konferenciu z medicínskej chémie
Centrum experimentálnej medicíny SAV v spolupráci so Slovenskou toxikologickou spoločnosťou (SETOX) Vás pozývajú na konferenciu 12. Joint Meeting of Medicinal Chemistry, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-26.6.2022 v Bratislave.
Tradícia stretnutí odborníkov z medicínskej chémie začala v roku 1999 v Taliansku (Taormina). Odvtedy sa koná v dvojročných obdobiach v hostiteľskej krajine, ku ktorým v súčasnosti patrí Rakúsko, Chorvátsko, Česko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovinsko a v tomto roku po prvýkrát aj Slovensko.
Počas tohto ročníka si budete môcť vypočuť aktuality z výskumu zameraného na liečenie infekčných chorôb (G. Annunziato, A. Borbás), neurodegeneratívnych ochorení (U. Košak), diabetických komplikácií (M. Štefek) a ďalších.
Informácie o konferencii, ktorá sa koná aj s podporou Európskej federácie pre medicínsku chémiu a chemickú biológiu, je možné nájsť na stránke
https://www.jmmc2022.sk//
Tešíme sa na Vašu účasť!

Recent News

Xth. Minicoference of PhD. students of the Centre of Experimental Medicine

Dear colleagues! On behalf of the organizing committee, we are pleased to welcome you to the Xth Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Read More ...

Čarovná cesta vzniku nového lieku

Deň otvorených dverí 9. 11.2016 o 9:00 Tajomnou cestou vzniku nového lieku Vás prevedú vedci z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Zoznámite sa s Read More ...

SME live: Can alternative medicine replace drugs?

Does every alternative medicine represents empiricism? Does it work, or it is placebo effect only? Watch the discussion where our scientist Dr. Majeková debate about Read More ...

SDS Award for our Scientists

Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD., Ing. Milan Štefek, PhD and co-authors from Dept. of  Biochemical Pharmacology received Slovak Diabetologic Society Award for their experimental research Read More ...

SCImago Journal & Country Rank